Marraskuu 2015

25.11.2015

Paljon odotuksia ilmassa…

…sen lisäksi, että joulu ja joululahjojen aika vähitellen lähestyy, myös Pariisissa 30. marraskuuta alkavalta ilmastokokoukselta odotetaan paljon. Kokouksen onnistumisella on iso merkitys ilmaston lämpenemisen pysäyttämisen kannalta. Tunnelmat ovat kaukana pari vuotta sitten pidettyä Kööpenhaminan ilmastokokousta edeltäneestä hypestä. Nyt tuntuu, että maat ovat liikkeellä realistisemmin, mikä lupaa hyvää kokouksen onnistumiselle.

Tähän mennessä yli 170 maata on antanut ennen Pariisin kokousta omat ilmastositoumuksensa, ilmoittaneet aikeensa. Tämä on mittava määrä. Kuitenkin myös haasteita on edessä, sillä ilmoitetut sitoumukset eivät yhteenlaskettunakaan riitä asetettuun tavoitteeseen, pysäyttämään ilmaston lämpenemistä 2 asteen tasolle.

Pariisin ilmastokokouksen tuloksilla on iso merkitys myös EU:n tuleville päätöksille. Energia-alalla neuvotteluja seurataan tiiviisti, koska tulosten perusteella laaditaan maakohtainen taakanjako EU:n jäsenmaille koskien ei-päästökauppasektorin päästöjen vähentämistä. Kaiken kaikkiaan kokouksen päätökset näyttävät suuntaa ja asettavat reunaehtoja sille, miten energiakysymyksissä edetään tulevaisuudessa globaalisti, EU:ssa ja Suomessa.

Suomessa puolestaan käynnistyi 25. marraskuuta virallisesti vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelu. Strategian avulla lähdetään toteuttamaan hallitusohjelmaan kirjattuja energia- ja ilmastotavoitteita, jotka ylätasolla sisältyvät kärkihankkeeseen ”Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”.

Strategian valmisteluaikataulu on tiivis, sillä tavoitteena on toimittaa se selontekona eduskunnalle joulukuussa 2016. Strategian konkreettiseen toimenpanoon liittyvät hallituksen esitykset uusiutuvaan energiaan ja liikenteen biopolttoaineisiin liittyen on aikataulutettu alkuvuoteen 2017. Strategia on myös keskeinen osa EU:n energiaunionitiedonannon edellyttämää kansallista energiasuunnitelmaa. Energia- ja ilmastostrategian kanssa rinnakkain valmistellaan myös ilmastolain mukaista keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa, jonka on arvioitu valmistuvan keväällä 2017.

Hallitusohjelman kirjaukset biotalouden merkityksestä ja liikenteen biopolttoaineille asetettavat rohkeat tavoitteet ovat hyvin linjassa Öljy- ja biopolttoainealan näkemysten kanssa. Hallitusohjelmassa on linjaus nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Nyt onkin tärkeää käynnistää mahdollisimman nopeasti keskustelut siitä, miten liikenteen uusiutuvaa energiaa lisätään vuoden 2020 jälkeen. On tärkeää, että keskusteluissa on alusta saakka tiiviisti mukana elinkeinoelämän edustus ja erityisesti ne yritykset, joilta odotetaan merkittäviä toimia kansallisen strategian toteuttamiseksi.

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljy- ja biopolttoaineala