VTT-VATT-selvitys

Edistykselliset drop-in -biopolttoaineet kustannustehokas tapa

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT julkaisivat kesäkuussa 2015 arvion tieliikenteen vaihtoehtoisten energiamuotojen ilmasto- ja kustannusvaikutuksista, kun tähtäimenä on EU:n päästövähennystavoitteet vuodelle 2030.

Selvityksen mukaan Suomen kannattaa erityisesti panostaa kotimaisiin puu-, jäte- ja tähdepohjaisiin biopolttoaineisiin, koska ne ovat kansantaloudellisesti edullisin ja päästövähennysten kannalta merkittävin tapa vähentää liikenteen päästöjä.

Tutkimuksen mukaan kansantalouden kannalta kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on investoiminen kotimaisten, edistyksellisten drop-in -biopolttoaineiden tuotannon ja käytön lisäämiseen.

Nämä biopolttoaineet eivät vaadi erikoisajoneuvojen markkinoille tuomista, kun taas muut vaihtoehdot edellyttävät niille soveltuvien autojen käyttöönottoa ja jotkut myös uuden jakeluinfrastruktuurin rakentamista. Esimerkiksi sähköautojen korkean hinnan vuoksi niiden laajamittainen käyttöönotto kannattaa vasta, kun hinta on teknologiakehityksen myötä merkittävästi alentunut.

Selvitys eri vaihtoehdoista

VTT ja VATT selvittivät, millä toimenpiteillä ja millä kustannuksilla tieliikenteessä voidaan saavuttaa 30 %:n tai 40 %:n vähennys hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Tutkimus sisältää erilaisia teknologiaskenaarioita ja yhdeksän niistä johdettua vaihtoehtoa. Niitä verrataan perusskenaarioon, jossa hiilidioksidipäästöjä vähennetään biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteen avulla ja energiatehokkuuden paranemisen kautta jo runsaat 20 % vuoden 2005 tasosta.

Selvityksessä tarkasteluun on otettu mukaan myös kansantalousnäkökulma ja päästövähennysten kustannustehokkuus. Yleensä liikenteen energiavaihtoehtoja on arvioitu lähinnä teknologisesta näkökulmasta, jolloin on keskitytty tuotanto- ja käyttöpotentiaaleihin ja suoriin kustannuksiin.

EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiapakettiin ei sisälly velvoittavaa uusiutuvan energian osuutta liikenteelle. Sen sijaan kansallisessa taakanjaossa päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystavoite tulee kiristymään merkittävästi vuodelle 2020 asetetusta tavoitteesta, jolloin myös liikenteen hiilidioksidipäästöjä tulee merkittävästi vähentää. Vuoteen 2030 mennessä liikenteessä joudutaan ottamaan käyttöön joukko päästöjä vähentäviä tekniikoita ja toimenpiteitä, ja kullakin niistä on omat kustannuksensa ja vaikutuksensa koko kansantalouteen.

Tutkimus verkossa osoitteessa: http://www.transsmart.fi/files/248/Tutkimusraportti_VTT-R-00752-15_liitteineen.pdf