Biopolttoaineiden kestävyysvaatimukset

Kestävyyskriteerit ja päästövähenemätavoitteet

Biopolttoaineiden on täytettävä EU:n kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet, jotta ne voidaan laskea mukaan biovelvoitteisiin ja jotta ne voivat saada verohyötyä vähäpäästöisyydestään valmisteverotuksessa.

Vaatimusten täyttämistä seurataan tarkasti. Toimijat, jotka tuovat polttoaineet markkinoille, raportoivat jäsenvaltioille. Nämä raportoivat puolestaan EU-komissiolle.

Pääsääntönä on, ettei biopolttoainetta saa valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu luonnoltaan monimuotoiselta alueelta (suojelualueet, aarniometsät jne.) tai maasta, johon on sitoutunut paljon hiiltä (suot, kosteikot, tietyn tyyppiset metsät).

Lisäksi biopolttoaineiden käytöllä on saatava aikaan kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Uusiutuvan energian direktiivin mukaan päästövähennyksen on oltava vähintään 35 %.

Lähivuosina tätä kriteeriä tullaan tiukentamaan entisestään, kun biopolttoaineiden epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva nk. ILUC (Indirect Land Use Change) -direktiivi (2012/0288(COD) saatetaan lopullisesti voimaan ja samalla tarvittavat muutokset päivitetään sekä polttoaineiden laatudirektiiviin (FQD-direktiivi 98/70/EC) että uusiutuvan energian direktiiviin (RES-direktiivi 2009/28/EC)

Kasvihuonekaasupäästölaskenta

Uusiutuvan energian direktiivissä on laskettu päästövähenemät ja elinkaarenaikaiset päästöt tyypillisimmille biopolttoaineille.

Biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästölaskennassa otetaan huomioon raaka-aineen viljelyn, tuotannon, jalostuksen sekä kuljetuksen ja jakelun aiheuttamat päästöt. Toimijoiden on todennettava käytettyjen biopolttoaineiden kestävyys alkuperätodistuksilla.

Kansallinen kestävyyslaki

Suomessa kansallinen kestävyyslaki biopolttoaineista ja bionesteistä tuli voimaan 1.7.2013.

Energiavirasto hoitaa lain mukaisia viranomaistehtäviä. Niihin kuuluvat mm. biopolttoaineiden kestävyystodentajien hyväksyminen, toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmien hyväksyminen, lain noudattamisen valvonta sekä tuplalaskettavia raaka-aineita koskevat ennakkopäätökset. Viraston verkkosivuilla on lakia täydentävä ohjeistus.

Kaksoislaskettavat biopolttoaineet

Tulevina vuosina biovelvoitteen tiukentuessa Suomella on tavoitteena lisätä omaa biopolttoainetuotantoa, jossa hyödynnetään direktiivien kirjaus kaksoislaskettavista (nk. tuplalaskettavista) biopolttoaineista. Tällöin tietyistä raaka-aineista valmistetut biopolttoaineet voidaan laskea biopolttoainevelvoitteeseen kaksinkertaisina, koska niiden elinkaarenaikaiset päästöt ovat jopa 80-90 % pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla. Tuplalaskenta-mahdollisuus on näillä näkymin voimassa vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen se poistuu ILUC-direktiivissä sovitun mukaisesti.

Kaksoislaskettaviksi raaka-aineiksi hyväksytään biopolttoaineet, jotka on valmistettu jätteistä, tähteistä tai muiden kuin ruoka-aineiden selluloosasta ja lignoselluloosasta.

Suomessa tuotettu jätepohjainen bioetanoli sekä metsätähdepohjainen biodiesel täyttävät kaksoislaskettavien biopolttoaineiden kriteerit. Niissä raaka-aineena käytetään jätettä, tähteitä tai muuta kuin ruoka-aineiden selluloosaa ja lignoselluloosaa.

Kestävyyskriteerien tulevaisuus, kiertotalous

EU on asettanut nestemäisten biopolttoaineiden tuotannolle ja käytölle maailman tiukimmat kestävyysvaatimukset ja tulee todennäköisesti vielä tiukentamaan niitä.

Kestävän liikennetulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kestävyyskriteerit olisivat globaaleita ja ne laajennettaisiin koskemaan biopolttoainetuotannon lisäksi myös muita teollisuusaloja, kuten kemian- ja elintarviketeollisuutta. Nämä alat käyttävät samoja raaka-aineita kuin biopolttoainetuotanto, mutta paljon merkittävämpiä määriä.

Olemme siirtymässä enenevässä määrin kiertotalouteen, jossa toisen jäte on toisen raaka-aine. On tärkeää ettei lainsäädännöllisillä raaka-aineisiin liittyvillä rajauksilla aseteta samasta raaka-aineesta valmistettavia erilaisia teollisia tuotteita eriarvoiseen asemaan keskenään, vaan kaikki jäte- ja tähdemateriaaliin pohjautuva valmistus katsottaisiin kierrätykseksi.