Energiatehokkuus vähentää päästöjä

Energiatehokkuus tärkeää

Energiatehokkuuden lisääminen on oleellisessa asemassa, kun vähennetään päästöjä ja vastataan muihin EU:n ja Suomen asettamiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Öljyalan toimijat ovat pitkään panostaneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Alalla on voimassa lämmitys- ja liikennepolttonesteiden toimittamisen kattava energiatehokkuussopimus Höylä III. Polttoaineiden käytön energiatehokkuutta parannetaan sopimukseen kuuluvilla toimenpiteillä. Seuraava monivuotinen sopimus, Höylä IV, jatkaa energiatehokkuuden edistämistä vuodesta 2017 eteenpäin.

Käytännössä energiatehokkuustavoitteita edistetään ennen kaikkea jakamalla kuluttajille informaatiota siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan saada aikaan energiansäästöä öljylämmityksessä ja liikenteessä.

Lämmityksen osalta toimenpiteiden kirjo on laaja: öljylämmittäjiä mm. kannustetaan uusimaan vanhat, energiaa tuhlaavat kattilat ja pitämään muutenkin lämmitysjärjestelmä kunnossa sekä ottamaan öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa. Liikenteen osalta on keskitytty kuluttajien informointiin esimerkiksi taloudellisen ajotavan merkityksestä polttoaineen kulutuksessa.

Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus toimii

Energiatehokkuussopimuksilla vastataan kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti osaltaan kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n mielestä on tärkeää, että Suomessa käytössä oleva ja hyvin toimiva energiatehokkuussopimusjärjestelmä pystytään säilyttämään jatkossakin. Ala ei pidä tarkoituksenmukaisena, että vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuva ja hyvin toimiva malli korvattaisiin velvoittavilla energiatehokkuusjärjestelmillä.

Höylä-sopimuksen aikana lämmitysöljyn kulutus on pienentynyt selvästi. Höylää on pidetty Euroopassa esimerkkinä hyvin toimivasta energiatehokkuussopimuksesta.